Piroliza

Piroliza

Co to jest „piroliza”?

Piroliza jest to proces termolizy czyli rozkładu materii organicznej pod wpływem temperatury, bez dostępu tlenu, w temperaturze od 450° do 1000°C.

Końcowymi produktami rozkładu np. osadów ściekowych są:

 • paliwo gaz syntezowy o przeciętnym składzie:
 • tlenek węgla CO 20 – 30 %
 • ditlenek węgla CO2 15 – 23 %
 • tlen O2 0 – 2,5 %
 • metan CH4 15 – 20 %
 • wodór H2 8 – 16 %
 • azot N2 15 – 25 %
 • w gazie znajdują się także śladowe ilości innych substancji nie stanowiących substancji niebezpiecznych;
 • koksik czyli obojętne pozostałości substancji mineralnych.

Istnieją dwa różne rodzaje pirolizy: tzw. „wolna” (slow) i tzw. „szybka” (fast) piroliza.

„Wolna” piroliza (kilkadziesiąt minut w niskiej temperaturze 450 – 500°C) będzie produkować głównie stałe pozostałości węgla (koksik) oraz olej pirolityczny i niewielkie ilości gazu syntezowego.

„Szybka” piroliza (kilkadziesiąt sekund w wysokiej temperaturze 600 – 1000°C) to wytwarzanie gazu syntezowego, bez substancji smolistych.

 

Odpady mogące być wykorzystane jako źródło surowcowe:

 • osady ściekowe z oczyszczalni ścieków
 • odpady pochodzące z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, wielomateriałowych odpadów opakowaniowych, w tym po kartonach do płynnej żywności, drewna
 • odpady pochodzące z przeterminowanych spożywczych, odpady produkcyjne i poprodukcyjne,
 • inne - organiczne.

Substancje organiczne i ich odpady mogą być przekształcone w energię elektryczną i/lub energię termiczną w postaci gorącej wody i pary. Produktem końcowym utylizacji odpadów może być produkcja energii ZIMNA.

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki osadami, od 1 stycznia 2016 r., możliwość wywozu osadów ściekowych na pola jest w praktyce będzie mocno ograniczona. Zakazano także wywozu na składowiska odpadów osadów o wartości kalorycznej większej od 6 MJ/kg s. m.

Nasza technologia współgra ze znowelizowanymi ustawami:

 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zmianami),
 • o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zmianami) oraz
 • o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 z późn. Zmianami), a także przepisów miejscowych, powstałych na bazie powyższych ustaw.

Przedstawiona koncepcja systemowego rozwiązania zagospodarowania odpadów z jednoczesną możliwością przekształcenia ich w energię jest nowatorskim rozwiązaniem stosowanym już w Europie.

Nowością w tej technologii jest opatentowany nowatorski sposób podania energii cieplnej. W rezultacie ok. 90 % masy odpadów organicznych jest przekształcana w cenny surowiec energetyczny, gaz syntezowy – PIROGAZ.

 

Główne korzyści finansowe wynikające z zastosowania pirolizy wysokotemperaturowej to redukcja kosztów w części zapewnienia energii dla działalności zakładu. Poza tym firma nie będzie ponosić kosztów związanych z:

 • zagospodarowaniem odpadów pochodzących z oczyszczania ścieków,
 • zagospodarowaniem odpadów o charakterze odpadów komunalnych (wynikających z ustawy o odpadach).
 • Spodziewane oszczędności pozwolą na wykorzystanie wolnych środków na inne cele.

Zgodnie art. 3 pkt. 29 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.) piroliza osadu stanowi termiczne przekształcanie odpadów. Natomiast to co w procesie pirolizy postanie w myśl rozporządzenia ministra rozwoju i ustawy o odpadach nie jest odpadem.

Jest surowcem, który można wykorzystać  np. w drogownictwie, budownictwie

 

Warto na koniec dodać, iż prawo dopuszcza przewóz osadów ściekowych do dalszego przekształcania/utylizowania/.

Być może powstanie rynek „osadowy” i byłoby to dodatkowe źródło dochodów.

Partnerzy